Procesmngt bij bouwen

§ april 5th, 2017 § Filed under blog Reacties uitgeschakeld voor Procesmngt bij bouwen

De doelstelling van het cluster Procesmanagement is het verbeteren van integraal procesmanagement teneinde de waarde van elk bouwobject te maximaliseren terwijl de hinder tijdens de uitvoering van een project wordt geminimaliseerd en de maatschappelijk gestelde eisen en regels toetsbaar worden nageleefd.

Het complexe karakter van bouwprojecten vraagt om een procesbenadering van de problematiek. Van oudsher werden dergelijke opgaven gezien als een primaire taak van de overheid: zij zorgde voor de oplossing van leefbaarheidsproblemen door het plannen en realiseren van woningen en voorzieningen en voor de oplossing van bereikbaarheidsproblemen door het plannen en realiseren van infrastructuur. Private partijen werden ingeschakeld voor de uitvoering van de plannen. De burger kon slechts invloed uitoefenen op het projecttraject via de daartoe geëigende wettelijke inspraakprocedures.

In toenemende mate is de overheid echter voor de realisering van haar ruimtelijke doelstellingen afhankelijk van private actoren en maatschappelijk draagvlak. Voor het vinden van ruimtelijke oplossingen wordt geleund op consortia van overheden en bedrijven. We spreken dan van nieuwe samenwerkingsvormen als PPS, PFI en DBFM. Maar ook de burger en klanten in het algemeen worden zwaarder betrokken in het bouwproces. Dit wordt aangeduid met de termen interactieve of participatieve planprocessen. Het bouwproces kent vele participanten, partijen met verschillende belangen en waarden. Succesvol management hangt af van de mate waarin deze belangen succesvol worden gemanaged.

Het cluster procesmanagement heeft tot doel kennisvermeerdering op het gebied van het managen van het integrale bouwproces. De nadruk ligt niet alleen op de verschillende fasen van het bouwproces maar met name op de relatie tussen deze fasen: de overgang van de ene fase naar de andere. Hierbij staat  zowel de procesbenadering (coördinatiemechanismen die integratie mogelijk maken) als de systeembenadering (elementen van het bouwproces die op elkaar dienen te worden afgestemd) centraal.

De visie van de cluster Procesmanagement en -modellering is, dat integraal procesmanagement en het samenbrengen van meerdere vakdisciplines zal leiden tot een sprong in de waardetoevoeging tijdens het bouwproces voor de klanten en gebruikers van gerealiseerde bouwobjecten.

Hiervoor is het volgende vereist:
1.        het actief betrekken van de vraagzijde van de keten.
2.        het altijd in hun besluiten meenemen van de effecten over de gehele levenscyclus van het bouwobject.
3.        het stimuleren van creativiteit, waardoor maximalisatie van waardetoevoeging in de keten kan ontstaan.
4.        het vinden van een optimum tussen fragmentatie (gebaseerd op specialisme) en integratie (gebaseerd op efficiency).
5.        het pro-actief benaderen van de regelgeving waardoor het maatschappelijk ondernemen wordt gestimuleerd.
6.        het betrekken van meerdere, niet onmiddellijk aan de bouw gerelateerde disciplines in de diverse fasen van een project om de waarde verder te verhogen.

De cluster ziet het bevorderen van integraal procesmanagement met onderzoeksinstituten, aannemers, ingenieursbureaus en publieke opdrachtgevers door middel van wetenschappelijk en praktijkgericht (of: actie-) onderzoek alsmede demonstratieprojecten als haar missie. Hierbij wordt uitgegaan van ervaringen die zijn opgedaan in het buitenland, te ontwikkelen modellen en standaarden en de betrokkenheid van klanten en gebruikers om te komen tot waardeoptimalisatie tijdens de levenscyclus van bouwobjecten in Nederland.

Comments are closed.